Parteneri

str. Sfatul Țării, 29 MD-2012

Chișinău, Republica Moldova

https://www.who.int/republic-of-moldova

Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în Republica Moldova oferă suport în elaborarea politicilor și strategiilor pentru sistemul de sănătate. 

Biroul OMS în Republica Moldova Organizația Mondială a Sănătății și activitățile sale în domeniul sănătății, oferind suport în elaborarea politicilor și strategiilor pentru sistemul de sănătate și domeniile aferente sănătății; suport tehnic pentru un spectru vast de segmente privind promovarea și dezvoltarea parteneriatelor; promovarea dimensiunilor de sănătate.

Biroul OMS din Republica Moldova a fost inaugurat în 1995, la Chișinău, pentru a oferi un suport continuu Guvernului și partenerilor în dezvoltarea stării de sănătate a populației prin intervențiile de sănătate publică pe dovezi și abordări de sănătate publică, precum și prin recomandări privind strategiile. și politică de sănătate.

Priorități de activitate ale OMS în Republica Moldova sunt stabilitate în cadrul Acordului bienal de colaborare, semnat între Biroul Regional OMS pentru Europa și Ministerul Sănătății al Republicii Moldova. Biroul OMS implementează acordul în strânsă colaborare cu instituțiile naționale și agențiile internaționale partenere. Domeniile prioritare pentru 2016-2017 se referă la bolile transmisibile, netransmisibile, sănătatea mamei și copilului, pregătirea și răspunsul la situații de risc de sănătate publică, promovarea sănătății prin prisma ciclului de viață.

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1

Chişinău, Republica Moldova

https://asm.md/

Academia de Ştiinţe a Moldovei  (AȘM) este o instituție publică de interes național, autonomă şi independentă de autoritățile publice, apolitică, constituită pe o durată nedeterminată și succesoare de drept a Academiei de Ştiinţe a RSS Moldovenești, fondată la 2 august 1961, reorganizată în baza Codului cu privire la știință şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. Academia de Științe își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul cu privire la știință şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 58-66/131 din 23.02.2018, cu alte acte normative, cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte şi cu Statutul Academiei de Științe a Moldovei (în redacție nouă), aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a AȘM nr. 1/2 din 24

str. Mirceşti, 44, MD-2049

Chişinău, Republica Moldova

https://armvm.md/

Asociația Republicană a Medicilor Veterinari din Moldova (ARMVM) – este o organizaţie ştiinţifică, profesională, apolitică ce îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor de orice naţionalitate, apartenenţă politică şi religie, care recunosc şi aderă la Statutul Asociaţiei. ARMVM a fost fondată la ședința Congresului de reconstituire a medicilor veterinari din Republica Moldova pe data de 27octombrie 2017. Actualmente Asociaţia dispune de peste 450 de membri titulari, medici veterinari de liberă practică, inspectori veterinari, angajaţi ai ANSA, reprezentanţi de la  toate subdiviziunile teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor din republică, cadre didactice şi ştiinţifice de la instituţiile cu  profil medical veterinar din republică.

str. Academiei 1, birou 315, MD-2028,

Chișinău, Republica Moldova

Societatea de Microbiologie și Epidemiologie din Moldova este o asociație profesională non-profit, scopul căreia constă în crearea unui cadru adecvat de cooperare științifică și profesională a specialiștilor din domeniul microbiologiei generale și aplicate. Fondată în anul 1993, Societatea a devenit membru FEMS în anul 2006. În prezent asociația numără membri- cercetători ai Institutului de Microbiologie și Biotehnologie, Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutului de Horticultură și Tehnologii Alimentare, Institutului de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Colegiul National de Medicină și Framacie “Raisa Pacalo”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Universitatea Tehnică din Moldova, Centrul Național de Sănătate Publică.

str. Testimițanu, nr. 28, MD 2025,

Chisinau, Republica Moldova

https://cemf.md/

Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie “Raisa Pacalo” este instituție de invățământ profesional tehnic, cu pregătirea cadrelor medicale cu calificare medie. Instituția a fost refondată în 2016 de catre Ministerul Sănătății în baza Colegiului National de Medicină si Farmacie din Chișinău. Această instituție și a început activitatea in anul 1944, conform Hotaririi Sovietului Comisarilor Norodnici din 18 octombrie, fiind prima scoală de felceri și moase. Efectivul școlii era constituit din 4 profesori titulari, medici-practicieni, 7 grupe și 215 elevi. Prima promoție din anul 1945 a avut 36 de felceri.

bd. Ștefan cel Mare, 168, Chișinău, Moldova, MD-2004

https://utm.md/

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) este o instituție de învățământ superior tehnic din Chișinău, Republica Moldova și este unica de acest profil acreditată de stat.
Universitatea Tehnică a Moldovei a fost fondată în anul 1964, cu denumirea inițială „Institutul Politehnic din Chișinău”, în baza unor specialități inginerești și economice transferate de la Universitatea de Stat din Moldova.
În anii următori universitatea a crescut atît cantitativ, cît și calitativ, a devenit un mare centru de învățămînt, științific și de cultură.
La TUM este organizat și învățămîntul postuniversitar, funcționează cursuri de reciclare și de perfecționare a cadrelor. În cadrul „Facultății de Inginerie și Management în Construcția de Mașini” activează Colegiul Tehnic.

str. Mihail Kogălniceanu 63 MD-2009,mun.Chisinau, Republica Moldova

https://www.ansa.gov.md/

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) este o autoritate administrativă din Republica Moldova cu activitate națională responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul de reglementare și control pentru siguranța alimentelor și în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al protecției plantelor și carantinei fitosanitare, controlului semincer, calității produselor primare, produselor alimentare și a hranei pentru animale.

A fost creată la 16 ianuarie 2013, în baza reorganizării prin fuziune și în scopul optimizării structurale a mai multor instituții cu funcții de control și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor.